Centar za integraciju mladih

Udruženje građana osnovano 2004. godine

Misija organizacije

Misija organizacije je da u konsultaciji sa decom i zajednicom doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Vizija

Organizacija koja poboljšava položaj dece u riziku, zagovaranjem politika i praksi koje su u skladu sa potrebama dece, unapređenjem kvaliteta rada, pružanjem usluga i razvojem modela asistencije u Beogradu i drugim zajednicama.

Šta radimo?

Svratište
Svratište

Svratište za decu je licencirana usluga, prepoznata Zakonom o socijalnoj zaštiti, koja za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici.
Korisnici usluge Svratište su deca uzrasta od 5 do 15 godina koja su, zbog načina života, izložena višestrukim rizicima.

Program obrazovanja
Program obrazovanja

Program obrazovanja ima za cilj da ranim uključivanjem u obrazovanje, prevenira boravak dece na ulici. Deca koja su uključena u Program obrazovanja žive u neformalnim naseljima i u najvećem broju slučajeva, suočavaju se sa ekstremnim materijalnim siromaštvom, izložena su diskrminaciji i isključena su iz redovnih tokova i sistema podrške u zajednici.

Program filantropije
Program filantropije

Cilj programa Filantropije je da obezbedi održivosti programa Centra za integraciju mladih.

SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16
SOCIJALNO PREDUZEĆE-KAFE BAR 16

Imajući u vidu probleme kojima su deca koja žive ili rade na ulici svakodnevno izložena, naš prioritet u radu je sveobuhvatna, jasna i planirana intervencija kao jedini način da istovremeno pružimo zaštitu i što je još važnije, preventivno utičemo na dalji razvoj problema.

Regionalni resursni centar
Regionalni resursni centar

Cilj Regionalnog resursnog centra za zaštitu dece za jugoistoču Evropu (RRC) je razvoj jake regionalne zajednice praksi i inovacija u zemljama Jugoistočne Evrope, između aktera koji direktno doprinose razvoju i realizaciji usluga u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja (profesionalci, akademici, donosioci odluka, stručnjaci, korisnici).

ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA
ODGOVOR NA IZBEGLIČKU KRIZU: PROJEKTI PODRŠKE DECI IZBEGLICAMA I MIGRANTIMA

Projekti podrške deci izbeglicama i migrantima u Srbiji nastali su u oktobru 2015. godine kao odgovor na izbegličku krizu u Evropi. Sa organizacijom Save the children, kao partnerima i donatorima otvorili smo 2 Kutka za majke i bebe i Kutak za decu u Beogradu i oformili terenske timove u Šidu, Dimitrovgradu i Preševu sa ciljem da pruže direktnu podršku prevashodno maloletnicima koji putuju bez pratnje.

Postanite deo kruga donatora

Kreiranjem sveobuhvatne mreže podrške, Centar za integraciju mladih nastoji da obezbedi bolju sadašnjost i budućnost deci uključenoj u život ili rad na ulici i deci koja su u riziku da to postanu.

Mreže čiji smo članovi