U okviru regionalne ChildHub inicijative, Centar za integraciju mladih, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Mrežom organizacija za decu Srbije (MODS), organizovao je Konferenciju „Deca u uličnoj situaciji: Sistem. Iskustvo. Saradnja.“

Konferencija je bila posvećena odgovoru sistema na položaj dece u uličnoj situaciji, sa posebnim osvrtom na Opšti komentar br. 21 UN-a, životna iskustva ove dece koja su često traumatična ali i iskustvo Svratišta za decu i neophodnost saradnje svih aktera sistema.

Na početku Konferencije, učesnicima je predstavljena ChildHub inicijativa, platforma, kao dosadašnji ostvareni uspesi i rezultati tokom prethodnih pet godina.

Direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Božidar Dakić, održao je uvodni govor i dao kratki uvod o stanju dečjih prava u Republici Srbiji. Nakon njega, direktor Centra za integraciju mladih, Marko Tošić, i direktor Mreže organizacija za decu Srbije (MODS), Saša Stefanović, govorili su o međunarodnim dokumentima koji su relevantni za dečja prava, s posebnim osvrtom na Konvenciju o pravima deteta i Generalni komentaru UN-a 21 o deci u uličnoj situaciji ali i uz informacije o položaju ove grupe dece u Srbiji.

Događaju je prisustvovalo više od 100 ljudi, predstavnika institucija iz sistema socijalne zaštite, ustanova za smeštaj dece i centara za socijalni rad, univerziteta, kao i civilnog sektora.

Osim UN Konvencije o pravima deteta i UN Opšteg komentara 21 o deci u uličnoj situaciji, na Konferenciji se govorilo i o Negativnim iskustvima u detinjstvu (ACE – Adverse Childhood Expiriences) pa je u tom smislu prezentovan govor Benjamina Perksa sa TEDx događaja u Podgorici koji upravo objašnjava ACE I njihovo odražavanje na životno blagostanje. Osim ovoga, predstavljeno je i veliko ACE istraživanje koje je sproveo UNICEF Srbija, i o podacima iz ovog istraživanja je govorio Oliver Tošković, psiholog, predstavnik istraživačkog tima. Takođe, od koordinatorke Svratišta, Mine Lukić, učesnici su imali prilike i da čuju Studiju slučaja o jednoj bivšoj korisnici.

Svi prisutni su se složili da svaki sistem ponaosob nije dovoljan niti sposoban da odgovori na najkompleksnije životne situacije u kojima se neka deca u uličnoj situaciji nalaze i da je stoga jedini pravi odgovor – multisektorski odgovor i neprestana saradnja svih profesionalca koji rade sa ovom decom.