Centar za integraciju mladih je udruženje građana čija je misija, već 17 godina, da u konsultaciji sa decom i zajednicom, doprinese stvaranju inkluzivnog društva, putem unapređenja postojećih i kreiranja novih mehanizama, koji omogućavaju jednake šanse za razvoj kapaciteta svakog pojedinačnog deteta uključenog u život ili rad na ulici i deteta koje je u riziku da to postane.

Od 2017. godine, Centar za integraciju mladih, realizuje Program zapošljavanja mladih koji žive ili rade na ulici, i ima za cilj da kroz sveobuhvatni sistem podrške, osnaživanje i uključivanje u sistem, poveća šanse za zapošljavanje ove grupe mladih. Nakon što izađu iz Svratišta, mladi iznad 16 godina, nastavljaju da se suočavaju sa svim problemima sa kojima su se i prethodno susretali. I dalje žive u neformalnim naseljima, izloženi su ekstremnom siromaštvu, teško dolaze do formalnog posla, otežan im je kontakt sa institucijama sistema, diskriminisani su i izloženi višestrukim rizicima.

Program podrške u zapošljavanju mladih koji žive ili rade na ulici je osmišljen kao nastavak podrške koju su mladi dobijali kroz ostale programe koje Centar za integraciju mladih realizuje (pre svega kroz Svratište za decu i program podrške na terenu) a koji odgovara na potrebe ciljne grupe kroz aktivnosti usmerene ka dobijanju dodatnih znanja, veština, kroz formalne obuke, radno iskustvo i psihosocijalnu podršku stručnog tima.

Sada proširujemo stručni tim ovog programa i tražimo osobu koja bi nam se pridružila od 1. avgusta 2021. godine, na poziciji Edukatora/ke.

Opis posla:

 • Kreira i revidira individualne planove aktivnosti za svakog korisnika u skladu sa potrebama programa u saradnji sa Koordinatorom i ostatkom stručnog tima;
 • Procenjuje koje su teme relevantne za korisnika i planski ih realizuje u saradnji sa Koordinatorom i ostatkom stručnog tima;
 • Obavlja savetodavni rad sa korisnicima;
 • Vodi stručnu dokumentaciju u skladu sa potrebama programa;
 • Komunicira i sarađuje sa drugim partnerima i spoljnjim saradnicima u skladu sa potrebama programa;
 • Zastupa najbolji interes korisnika;
 • Osigurava sigurnu i pozitivnu atmosferu za korisnike tokom odvijanja planiranih aktivnosti;
 • Služi kao pozitivan uzor i demonstrira pozitivno ponašanje;
 • Obavlja aktivnosti na terenu po potrebi;
 • Prisustvuje timskim sastancima koji su prethodno najavljeni od strane Koordinatora;
 • Sastavlja mesečni izveštaj o radu prema instrukcijama koje daje Koordinator;
 • Obavlja druge dužnosti i preuzima obaveze u skladu sa dodatnim uputima Koordinatora.

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoko obrazovanje (socijalni rad, psihologija, specijalna pedagogija, pedagogija, učiteljski ili relevantno iskustvo rada sa ciljnom grupom korisnika)
 • Prethodno radno iskustvo na poslovima podrške ugroženim porodicama, deci i mladima
 • Znanje o problematici ciljne grupe, odnosno ugroženoj deci, mladima i porodicama
 • Sposobnost brzog i efikasnog reagovanja u kriznim situacijama
 • Znanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije – poželjno
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Ukoliko ste zainteresovani, možete poslati Vašu radnu biografiju najkasnije do 18. jula 2021. godine, na Email: jasna.braticevic@cim.org.rs