Projekat REVIS okuplja pet iskusnih organizacija za zaštitu dece iz Jugoistočne Evrope koje imaju veliko iskustvo u unapređivanju politika i prakse s ciljem smanjenja nasilja nad decom, izgradnji kapaciteta i znanja među stručnjacima za brigu o deci i osnaživanju dece da budu sastavni deo debate i učestvuju u suočavanju sa štetnim praksama.

Ove organizacije su: Terre des hommes, Mađarska; Terre des hommes, Rumunija; Hrabri telefon, Hrvatska; Centar za integraciju mladih, Srbija I Institut za društvene aktivnosti I prakse, Bugarska.

Opšti cilj projekta je sprečavanje, borba i odgovor na vršnjačko nasilje među decom, kroz transformisanje socijalnih i rodnih normi i ponašanja; stvaranje prostora za decu kako bi preispitali socijalne i rodne norme koje dovode do vršnjačkog nasilja; odnosno osnaživanje dece da postanu aktivni učesnici u procesu rešavanja problema nasilja.

Specifični ciljevi projekta su:

razviti program suzbijanja nasilja u četiri zemlje – uz pomoć 80 obučenih facilitatora i 8 trenera, na osnovu nalaza kvalitativnog istraživanja sprovedenog o socijalnim i rodnim normama koje doprinose nasilju nad decom, aktivno učešće 1600 dece, mladih i nastavnika na aktivnostima, kampanjama i programima koji sprečavaju i smanjuju vršnjačko nasilje u školama i oko njih, ali i drugim obrazovnim ustanovama (poput vanškolske nastave).