Okrugli sto održan je u Kafe baru “16”, u petak 8.juna i okupio je profesionalce iz organizacija civilnog društva (iz Centra za integraciju mladih, Centra za interaktivnu pedagogiju, Prijatelja dece Srbije, SOS Dečijeg sela i Centra Alfa), fondacija (“CWS Europe”, “CWS International”, Fonda za obrazovanje Roma), kao i predstavnike Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Stručne službe Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, zatim predstavnike beogradskih opština, predškolskih ustanova, osnovnih škola i odeljenja gradskog centra za socijalni rad.

Učesnici/e su imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim strateškim okvirom i podacima o pruženoj podršci na opštinama u Srbiji, kroz izlaganje Dragane Jovanović Arijas iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Neda Živanović je predstavila istraživanje koje je sprovedeno od strane “Civil rights defenders” o diskriminaciji kojoj su izloženi pripadnici romske zajednice. O učešću organizacija civilnog društva u pružanju podrške deci govorio je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije. Pred otvaranje diskusije, izlaganje je imao i Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih koji je predstavio modele podrške deci koji su razvijeni u okviru usluga i programa koje CIM više od deceniju realizuje.

U diskusiji je još jednom podvučen nedostatak pouzdanih informacija o učešću dece iz romske zajednice u formalnom obrazovanju, a naročito nedostatak podataka o “ispadanju” iz obrazovanja. Konstatovani su pozitivni ciljevi za koje se, putem strategija i uz nove fondove, država opredelila a koji su okrenuti uvećanju kapaciteta predškolskih ustanova i povećanju obuhvata dece iz romske zajednice. Diskutovano je o primerima diskriminacije i zloupotrebe afirmativnih mera, sa posebnim naglaskom da su uprkos tome, afirmativne mere naročito važne. Razgovaralo se o primerima dobre prakse kako u civilnom sektoru, tako i u institucijama – posebno su naglašeni primeri dobre prakse Centra za integraciju mladih u okviru Svratišta za decu, Programa obrazovanja i socijalnog preduzeća Kafe bar 16, kao i primer dobre prakse koju realizuje PU Čukarica, čiji stručni radnici redovno izlaze na teren i utiču na veći obuhvat dece iz romske zajednice u predškolskom obrazovanju.

Neki od zaključaka sa skupa su:

Da je potrebno mapirati sve resurse (u okviru institucija i civilnog sektora) na lokalu koji već postoje, a koji mogu biti u službi podrške deci iz naselja

Da je potrebno organizovati mreže podrške za decu iz substandardnih naselja na lokalu (na opštinama)

Da je neophodno dogovoriti mere za unapređenja položaja dece, akcije za sprovođenje istih i raditi na povećanju oseljivosti većinske populacije u odnosu na izazove sa kojima se porodice iz segregisanih zajednica susreću, a sa ciljem dostizanja inkluzivnijeg društva

 

Kao epilog okruglog stola, očekuje se nastavak razgovora i konkretizacija saradnje između aktera.

 

Centar za integraciju mladih se zahvaljuje svim učesnicima na prisustvu i aktivnom učešću.