Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija je 21. juna 2017. godine objavio Opšti komentar o deci uključenoj u život i/ili rad na ulici (General comment No.21 (2017) on children in street situations). Preuzmite dokument

Centar za integraciju mladih izražava zadovoljstvo jer se ovim Opštim komentarom daju smernice i uputstva vladama zemalja širom sveta, i on predstavlja dugo očekivani dokument kojim Ujedinjene nacije, po prvi put ikada na ovako visokom nivou  i zvanično priznaju prava dece uključene u život i/ili rad na ulici.

Neke od ključnih preporuka su:

  • razvijanje sveobuhvatnih, dugoročnih nacionalnih strategija o deci uključenoj u život i/ili rad na ulici
  • poštovanje svih osnovnih ljudskih prava dece garantovanih Konvencijom o pravima deteta
  • uklanjanje zakonskih odredbi koje direktno ili indirektno diskriminišu decu i/ili njihove roditelje na osnovu uključenosti u život i/ili rad na ulici
  • ukidanje svih odredbi koje dozvoljavaju ili podržavaju proizvoljno uklanjanje dece i njihovih porodica sa ulica ili javnih prostora
  • kriminalizacija prosjačenja može samo dovesti do još težeg položaja u kojem se ova deca i njihove porodice nalaze
  • države treba da obezbede adekvatne obuke za profesionalce koji direktno ili indriektno rade sa ovom grupom dece
  • podrška civilnom društvu u pružanju personalizovanih, specijalizovanih, lokalnih usluga za ovu decu i to kroz finansiranje, akreditaciju i uspostavljanje pravnih okvira
  • uključenost dece i/ili njihovih porodica u rad na ulici, siromaštvo ili uslovi koji su odgovorni za siromaštvo, nikada ne bi trebalo da budu jedini razlog za izdvajanje deteta iz porodice, već bi trebalo da se prepoznaju kao potreba za pružanjem podrške
  • aktivnosti usmerene na suzbijanje dečjeg rada treba da sadrže odgovarajuće sveobuhvatne mere, s naglaskom na pružanje podrške koja deci omogućava alternativu

 

Centar za integraciju mladih posebno ističe činjenicu da su osnovni principi na kojima je ovaj Komentar zasnovan, princip dobrovoljnosti i princip participacije dece, a na kojima počiva celokupan rad Svratišta za decu – usluge koju ova organizacija pruža poslednjih deset godina.

Objavljivanje Opšteg komentara nije završetak, već naprotiv, početak novog procesa tokom kojeg će biti ključno podržati vlade i države da primene sve preporuke i dosledno implementiraju sva uputstva – kako bi ovaj dokument postao realnost za decu uključenu u život i rad na ulici širom sveta. U tom smislu, Centar za integraciju mladih izražava nadu da će i Vlada Republike Srbije, kao i lokalne samouprave – odgovorno pristupiti pitanju poštovanja prava ove dece.

Uprkos činjenici da je Svratište za decu jedina usluga u Gradu Beogradu namenjena isključivo deci koja žive i/ili rade na ulici, ona i dalje nije prepoznata budžetom Grada Beograda. Sredstva za finansiranje obezbeđena su do kraja tekuće godine, a Centar za integraciju mladih se nada da će važnost ove usluge biti prepoznata i održivost biti obezbeđena.